De populaire.

De ongeëvenaar-

de Max Linder.

 

   Wie kent hem in deze dagen eigenlijk nog niet! Hem, den ongeëvenaarde! Hem, den populairen Max Linder. - dien origineelen bedenker van allerzotste filmgrappen en oer-komischen Pathé-acteur! Zelfs voor Inlandsche jochies, Maleiers uit verre kampongs, sado-sycen, venters van bami, kwé-kwé en saté kambing is Max Linder geen onbekende meer. Ja, zelfs de mooie baboe uit Kampong Kling, die overigens niets van toeans moet hebben, spreekt en droomt van hem. Van hem, die onverbeterlijke film-figuur met zijn oolijken kop, gesoigneerde dress, aanstekelijken lach en grappige gebaren.

   Zijn naam op 'n bioscoop-program is 'n attractie, lokt volle zalen. Of we hem zien in de “twintigste ronde” van 'n bokswedstrijd, als apache, als weldoener der menschheid, als door 'n vloo geplaagd feesteling op 'n bal, als verwoed sportsman, als bedrogen echtgenoot of in welke rol of handeling dan ook, - Max Linder is de onverbeterlijke, ongeëvenaarde, die wars van elk melodramatisch effect, slechts kluchtige voorvallen bedenkt en die zoo weet te ensceneeren en te spelen, dat de film boeit, pakt, verrast en zelfs de meest ernstige bioscoop-bezoeker onwillekeurig in 'n schaterlach schiet.

   Bij zoo'n geweldige populariteit als Max Linder geniet, valt 't niet te verbazen dat deze film-figuur niet bepaald behoeft te klagen over zijn inkomsten.

   Max Linder moet zelfs bij Pathé Freères reeds zooveel verdiend hebben, dat hij en fortuin bijeengegaard heft. Iets, dat de bakvischjes nog smachtender haar oogen naar dien populairen oolijken kientopp-acteur doet opslaan.

   Linder laat ze echter maar zuchten, zonder er weinig acht op te slaan. Trouwen?! Hij denkt er niet aan. Voelt er zich als dertiger nog veel te jong en te onbesuisd voor. En daarenboven: hoe 'n keus te doen uit die drommen aanbidsters. 't Zou me krankzinnig maken, heeft hij eens in teedere stemming geuit.

   Tot grooten jammer der Parijzenaars gaat Max Linder, - naar 'n bioscopisch vak-orgaan weet mede te deelen – intusschen de Fransche metropool voor onbepaalden tijd verlaten. Hij heeft Pathé Frères adieu gezegd en nu een aanbieding aangenomen om als acteur in Rusland op te treden, met 'n 30pCt. van de bruto ontvangsten en een gegarandeerd minimum van 900 pond sterling per week voor hem en zijn gezelschap!

   Voor de cinema's zou hij dus verloren gaan. Wat jammer, buitengewoon jammer is! Doch eilieve, zou ook dit wellicht geen handig reclame-trucje zijn, evenals destijds 't bericht omtrent zijn zelfmoord, dat door 'n buitenlandsch blad gelanceerd werd?!

   We hope so. Ook wij Oostkusters zouden dien allerzotsten, koddigen Linder niet gaarne in onze kientopps willen missen. (Sumatra Post, 25.8.1913)