Max Linder.

 

   Kort efter världskrigets utbrott lyckades en af "World Magazines" medarbetare intervjua den världsberömda "kinokungen", som därvid berättade om sin lefnadsbana, sina inkomster, äfvensom om sin önskan att personligen få deltaga i sitt fosterlands försvar. Besökaren fann honom i hans förtjusande villa vid Marnes strand i den måleriskt liggande byn Varennes, där då allt grönskade och blomstrade och där nu kriget trampat allt under sina fötter. Den 29 åriga skådespelaren, hvars minspel under åratal bragt hela världens publik att skratta, har förblifvit ungkarl. Han har ägnat sig helt och hållet åt sitt arbete, som inbragt honom mycket, men äfven tagit honom fullständigt i anspråk.

 

Bio, Mar. 6, 1916

              Max Linder.*     (K. C.)

 

   "Som liten pojke såg jag engång en kaspersteater", berättade han, "jag var då fyra år gammal, och från denna stund härstammar min längtan efter scenen. Jag tänkte och drömde ej om något annat än att blifva skådespelare.

Som skolelev i Bordeaux var jag den mest framstående på klassen i deklamation, medan jag i andra ämnen var mindre lycklig, och några år senare gick jag till Charles L. Bargy, Comedie Francaises dåvarande sekreterare, och genomförde att jag vid denna gamla ärevördiga teater fick börja med mina förstudier. Men i längden var ej min plats där, hvarföre jag öfvergick till Théatre des Variétés, där jag till en början fick utföra stumma roller. En afton höll jag på att spricka af afund, ty tenoren svängde omkring med ett bref, där bröderna Pathé erbjödo honom 100,000 francs för att han skulle sjunga in gramofonplattor. Jag hade då kunnat skrika af raseri. Men skrattar bäst som skrattar sist. En dag erhöll äfven jag ett bref, undertecknadt "Pathé Freres": "Min herre", lydde skrifvelsen, "vi hafva i går observerat Eder bland statisterna. Ni har i Edra ögonblinkningar 100,000 francs. Vi erbjuda Eder denna summa fördubblad i fall Ni ställer Er uteslutande till vårt förfogande".

   "Jag vill nu tala om den ekonomiska sidan af mitt kall, ty allt hvad härtills offentliggjorts om detta, har varit vilseledande. Enligt kontrakt med Pathé har jag ett årligt gage af 350,000 francs. Detta kontrakt gäller dock endast för 8 månader af året, och under de återstående fyra kan jag förtjäna mycket mera. Min senaste turné i Ryssland inbringade mig 3,000 francs per dag under tre månaders tid. Min nästa turné kommer an på 120,000 francs i månaden. Allt detta är biförtjänster, och därtill komma ännu mina filmhonorar. Jag ej endast skrifver alla mina filmpjäser själf, utan inöfvar dem äfven med min trupp, och är sålunda direktör, regissör och skådespelare i en och samma person. Och detta är ingen sinekur, skall jag säga. Tvärtom. Jag måste hoppa i vattnet från höga broar, på två dagar lära mig flyga med ett hydroaeroplan, rida på vilda hästar, i Madrid måste jag till och med deltaga i en tjurfäktning och egenhändigt nedsticka en ilsken tjur. Men jag älskar dessa äfventyr. Jag håller så att säga mitt lif i mina händer under hvarje farligt experiment. Men jag är fatalist och vet att man kan hvad man vill. Jag fruktar intet".

   Genom sitt frivilliga deltagande i kriget har Max Linder nu visat att han ej fruktar ens de mest lifsfarliga äfventyr, och oaktadt genomgångna strapatser och lidanden har han bevarat sitt sorglösa och glada humör till glädje för alla hans vänner och beundrare. K.C. (Bio, 6.3.1916)

 

 

* Denna bild visar i själva verket skådespelaren André Séchan.