Start           Chronik           Filme           Artikel           Biblio.           Titel           Namen           Kopien

 

Moskau - 16. – 21. Dez. 1913 - "Zona" <<<

Kiew - 24. Dez. 1913 - "Tsirk"

>>> Odessa - 31. Dez. 1913 – 4. Jan. 1914 - "Gorodskom Teatre"Russkoye Slovo, Dec. 25, 1913 [russ. Cal., Dec. 12, 1913]:

English

 

 

 

Кража у Макса Линдера.

 

 

(По телеграфу от нашего корреспондента).

 

КИЕВ, 11, XII. Макс Линдер заявил полиции о том, что у него похищен чек на «Лионский Кредит». По словам Макса Линдера, чек на сумму 20,000 рублен был у него украден из багажа. Где и кем произведена кража, - Линдер указать не может. (Русское Слово, 25 (12) декабря 1913 года) [Составитель "Газетных старостей" - http://starosti.ru.]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Russkoye Slovo, Dec. 26, 1913 [russ. Cal., Dec. 13, 1913]:

English

 

 

 

Макс Линдер в Киеве.

 

 

(По телеграфу от нашего корреспондента).

 

КИЕВ, 12, ХII. Вчера на второй гастроли Макса Линдера цирк был пустой. Линдер запросил дирекцию, почему нет зрителей. Ему объяснили отсутствие публики чрезвычайно высшими ценами. Линдер заявил, что он — артист толпы, и отказался выступать, пока не понизят расценки. Сегодняшняя гастроль, назначенная по прежним высоким ценам, отменена.

   Завтра состоится гастроль по значительно уменьшенным ценам.

 

КИЕВ, 12, XII. Отмененная сегодня гастроль Максз Линдера вызвала ряд инцидентов.

   Лица, взявшие билеты, явились сегодня получить обратно деньги. Касса отказалась возвратить их. Стали искать дирекцию. Оказалось, что импресарио и его уполномоченный уехали из Киева.

   В полицию поступили жалобы. (Русское Слово, 26 (13) декабря 1913 года) [Составитель "Газетных старостей" - http://starosti.ru.]

 

 

 

 

 

 

Mariup. Zhizn, Dec. 28, 1913 [russ. Cal., Dec. 15, 1913]:

English

 

 

 

МАКС ЛИНДЕР.

 

 

 

   Из багажа Макса Линдера по пути из Москвы в Киев похищено на 20 000 франков чеков Лионского кредита. Спектакль в Киеве привлек мало публики и успеха не имел. (Мариуп. Жизнь, 28 (15) декабря 1913 года) [Составитель "Газетных старостей" - http://starosti.ru.]

 

 

 

 

 

 

Latwija, Dec. 29, 1913 [russ. Cal.: Dec. 16, 1913]:

English

 

 

 

   —  Maksa Lindera likstas. „Utro Rossiji" sino no Kijewas: 12. dezembrî Maksa Lindera weesoschanŕs nenotika. Jszehlŕs skandals. Publikai nedewa atpakał naudu par biłetem, paziņojot, ka israhde notiks par paseminatŕm zenam.

   Kijevâ Makss Linders atradis, ka wiņam nosuduschi Lionas kreditbankas tscheki par 20,000 frankeem. Tscheki glabajuschees bagaschâ. Sahdsiba laikam isdarita Maskavâ, kur Maksu Linderi saņehma ar tahdu godu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latwija, Jan. 3, 1914 [russ. Cal.: Dec. 21, 1913]:

English

 

 

Raibŕs ainas.

  

  Provinze

 

   Ķijewâ isswilpts kinematografu "Augusts" Makss Linders. Jsswilpts...

   Peterburgâ wiņu zehla lihds debesim, zildinaja, apbehra ar puķem, tŕ ka wiņsch jau pat issazijees, ka diwi wisslawenakee zilweki pasaulę esot — Łęws Tolstojs un wiņsch. Tolstojs jau miris un wiņu drihs aismirsischot, bet wiņsch, Linders, wehl ilgi dsihwoschot un tŕ tad pirmŕ weeta pasaules slaweno wihru galerija wiņam pilnigi droscha.

   Kad Ķijewâ Makss Linders eeraudsijis pustukschu sahli, winsch tihri kŕ Napoleons pee Maskawas eesauzees:

   — Bet kur tad tauta?

   — Peedodat, bet tautas naw...

   — Kur studenti, puķes, deputazijas, owazijas?

   — Naw.

   Schis gadijums dod awises "R. U." seletonistam Petscherskim eomeslu pahrrunat "prowinzes jautajumu".

[...]

P. p.