English

 

 

Max-Línder

 

 

 

   Aquest es el nom del artista que lia critdat l'atenció al públic en aquestos últims dies.

   El dia 20 en que feu son debut, junt amb un company de redacció entraren al escenari del Novetats a saludar y conferenciar amb en Max.

   Aquest ens rebé molt atentament, donantnos les gracies de nostra visita y desprès de acabar de caracterisarse, cosa que comensava al entrar nosaltres, ens contá alguns fets de la seva carrera.

   Dés molt petit ja comensava a sentir una gran afició o mellor dit una passió per el teatre cómic, lo que fou vist amb molt sentiment per els seus pares, car ho creyen incompatible amb l'honradesa y aristocracia de que disfrutaven.

   En 1896 fugi de sa llar, deixant sos pares en Saint-Loubé (Gironde), son poble natal pera ingressaren una companyia dramàtica y poc temps après debutá en una ciutat francesa quin nom sento no recordar, obtenint un éxit regular.

   Poc a poc và anar estudiant fins al ultim que va dedicarse de plé al seu art o sia a la comedia, y a la seva primera representació obtingué un exitás.

   Cap allá'l 1905 va entrar en la casa Pathé Frères, ont está actualment, dedicantse un poc al drama, tal com tots recordarem haverlo vist ens els primers temps de estar contractat al film.

   Sufrí en un drama, una terrible caiguda vejentse impossibilitat, per aquesta causa d'actuar durant molt temps, reprenent els seus trevalls molts mesos desprès, dedicantse al seu verdader art de comediant.

   Es un sportmen dels més fervorosos també ha escrit obres literaries y teatrals, essent guanyador, tant en l'sport com en la literatura de grans premis en quans concursos s'ha presentat.

   Les sevesmellors creacions, dintre son genre, sont en Miquette et sa mère Le Roi y La grande famille.

   Ens digué que tenia grans disitjos de saludar al públic Barceloní ont sabia que's tenia guanyades tantes simpaties dins l'art de la cinematografia.

   Amabilissim ens entregá junt amb Mele-Stasia Napierkoviska, la fotografia que tenim el gust de publicar.

 

 

Max Linder

 

  R. B. LL. (De tots colors, 27.9.1912)